Polityka prywatności

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

TOP DRY s.c. Patrycjusz Szczęsny, Łukasz Zawadzki

02-757 Warszawa, ul. Pory 78,

Regon: 383197974, NIP: 5213865206

Z administratorem można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: kontakt@topdry.pl

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zależności od celu, w jakim pozyskaliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je na jednej lub kilku podstawach prawnych, wymienionych poniżej przy poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

3.    Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania informacji o dokonywanym przez nas przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, planowanym czasie przetwarzania danych, kategoriach odbiorców tych danych, w tym odbiorców w krajach trzecich, pochodzeniu danych, ewentualnym stosowaniu profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, Twoich prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych;
 2. dostępu do swoich danych osobowych – aby móc zweryfikować, jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, czy są one prawidłowe i przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania, o których Cię poinformowaliśmy, oraz czy realizowane są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych;
 3. przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w systemach elektronicznych, w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali te dane osobowe do innego Administratora;
 4. sprostowania swoich danych osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane, które są nieaktualne lub nieprawidłowe, możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
 5. usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
 6. ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
 7. sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub wykonując obowiązki nałożone przez prawo krajowe lub unijne, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zgody. Przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostaje przetwarzaniem dokonanym zgodnie z prawem.

4.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie, warunki legalności przetwarzania i obowiązek podania danych osobowych

Nikt nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie udzielana dobrowolnie., Jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdym momencie możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

Jednakże w pewnych przypadkach, określonych przez przepisy prawa, możemy być zobligowani do przetwarzania Twoich danych osobowych. W pewnych przypadkach podanie danych może być konieczne do realizacji celów przetwarzania np. wykonania usługi, realizacji umowy.

5.    Zakres przetwarzanych danych

Aby osiągnąć konkretny cel, dla którego uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (np. prowadzenie korespondencji, wysłanie ofert, informacji zawieranie umów i świadczenie usług musimy przetwarzać dane w zakresie koniecznym do osiągnięcia tego celu („cel przetwarzania danych osobowych”). Zawsze jednak pobieramy i przetwarzamy tylko takie dane, jakie są konieczne do osiągnięcia tego celu, w myśl zasady minimalizacji przetwarzania danych. Szczegółowe informacje podamy poniżej, przy opisie poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych.

6.    Powierzanie przetwarzania danych i ich udostępnianie

Danych osobowe nie udostępniamy innym administratorom danych osobowych w celach niezwiązanych z celami przetwarzania, do których zostały pobrane. Jednakże, aby osiągnąć cel przetwarzania, często konieczne jest powierzenie przetwarzania lub udostępnienie danych podmiotom przetwarzającym lub administratorom, z którymi współpracujemy w związku z wykonaniem tego celu przetwarzania. Do kategorii tych podmiotów należą między innymi:

 • podmioty, z którymi współpracujemy w związku realizacją umowy i świadczeniem usług
 • podmioty świadczące usługi informatyczne i obsługę techniczną;
 • podmioty świadczące dla nas usługi prawne;
 • podmioty świadczące usługi chmury obliczeniowej, udostępniające serwer poczty;
 • banki, w których posiadamy rachunki;
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
 • firmy ochroniarskie;
 • podmioty świadczące dla nas usługi księgowe;
 • podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy działalności administratora, jeśli do działania platformy konieczne jest przekazanie im danych osobowych.

7.    Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być przetwarzane lub przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże tylko do miejsc, w których Twoje prawa są chronione zgodnie z zasadami określonymi w RODO. Jest to związane na przykład z podmiotami, które świadczą dla nas usługi przetwarzania w dziedzinie cloud computingu, lub gdy jest to konieczne dla realizacji łączącej nas umowy lub w celu wykonania zlecenia. Więcej informacji uzyskasz poniżej, przy opisie poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych.

8.    Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

W przypadku Twojej zgody, dane przetwarzamy aż do czasu jej wycofania, lub osiągnięcia celów przetwarzania.

W przypadku wykonywania umowy, dane przetwarzamy przez czas związany z wypełnieniem umowy.

W przypadku realizacji obowiązku prawnego, dane przetwarzamy przez okres wymagany od nas przez przepisy prawa.

W przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu dane przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń jak i przez czas, w którym musimy rozliczyć się z prawidłowego przetwarzania danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw odnośnie przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu promowania naszej działalności gospodarczej, wówczas zaprzestaniemy natychmiastowo przetwarzania w tym celu.

9.    Prawo do złożenia skargi, lub ochrony prawnej przed sądem, w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Jeśli organ nadzorczy nie reaguje na skargę, częściowo lub w całości ją odrzuca lub oddala, lub nie podejmuje działania, choć jest to niezbędne do ochrony Twoich praw, przysługuje Ci prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

10.  Profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji

Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

 

II.            INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA

1.    Klienci i kontrahenci

 • Celem przetwarzania jest zawieranie i realizacja umów oraz współpraca z odbiorcami i dostawcami towarów i usług.
 • Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
 1. realizacja umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
 2. obowiązek prawny wynikający z przepisów regulujących obrót gospodarczy, rachunkowość, prawo podatkowe itp.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 3. prawnie uzasadniony interes – prowadzenie i promowanie swojej działalności gospodarczej, przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z kontrahentami i organami publicznymi, dochodzenia i windykacji roszczeń, – art. 6 ust 1 lit. f RODO
  • Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i kontrahentów, osób ich reprezentujących lub w nich zatrudnionych, jeśli to wynika z realizacji umowy lub zlecenia lub działań podejmowanych w celu zawarcia umowy.
  • Przetwarzane są dane zwykłe – imiona, nazwiska, nazwa firmy, dane kontaktowe, pełnione funkcje numery NIP, REGON, numery rachunków bankowych i inne pochodzące z dokumentów handlowych. W niektórych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, także dane wymagane przez te przepisy.
  • Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu przetwarzania (realizacji umowy, zlecenia, korespondencji, prowadzenia księgowości), powiększony o okres przedawnienia roszczeń, lub określony przez szczegółowe przepisy prawa. Dowody księgowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • W przypadku, gdy korzystamy z przestrzeni dyskowej i pakietu Google Suite udostępniamy dokumenty na Dropbox, możliwe jest występowanie przechowywania danych na serwerach w USA. Google Inc. oraz Dropbox Inc. są uczestnikami programu Privacy Shield, zapewniającego bezpieczeństwo danych zgodne z RODO.

2.    Przetwarzanie danych na stronie internetowej

2.1.  Pliki cookies generowane przez stronę www.topdry.pl

 • Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 • Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe generowane przez stronę internetową i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 • Strona internetowa korzysta z plików cookies dla celów:
 1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;.
 2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 • Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 • Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
 • Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 • Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

2.2.  Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Logi zawierają: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji klienta; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik; informacje o systemie operacyjnym i jego interfejsie, przeglądarce użytkownika, jej języku i wersji; adresie IP.

Powyższe dane, zapisane w logach serwera, nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi stronę internetową i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

2.3.   Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu kontaktu z użytkownikiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu, oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczących naszych usług i produktów. Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika. Dane przechowywane będą do osiągnięcia celu, jakiemu służyło zapytanie, i przez czas niezbędny dla zapewnienia tej obrony.

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

2.4.  Google Analytics

 • Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych
 • Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 • Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
 • Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 • Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • W ramach Google Analytics zbierane są również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu przeglądarki możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 • Jeżeli jesteś zainteresowana/y szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

2.5.  Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager.

2.6.  Hotjar.

Korzystamy z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Z pomocą Hotjar analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych.

Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Hotjara: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu Twojego anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na Twój temat przez Hotjar, przechodząc do tej strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy w Twoim przypadku będziemy mogli korzystać z Hotjar, czy nie.

2.7.  TrafficWatchdog

Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (RODO art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.

2.8.   Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej nie są używane „wtyczki społecznościowe”. Udostępniamy jedynie linki do następujących „serwisów społecznościowych”:

Dostawca usługi: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych serwisu Facebook: www.facebook.com/help Możliwości ochrony prywatności ochrony prywatności w serwisie Facebook znajdą Państwo pod adresem: www.facebook.com/policy.

3.      Marketing usług

W celu propagowania naszych usług i pozyskiwania klientów prowadzimy marketing za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej i telefoniczny.

W tym celu kontaktujemy się wyłącznie z klientami insytytucjonalnymi. Przetwarzamy dane osób reprezentujących firmy, do których kierujemy oferty, lub osób w nich zatrudnionych.

Dane pozyskujemy z publicznie dostępnych źródeł oraz z kontaktów osobistych i otrzymywanej korespondencji.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w pozyskiwaniu nowych klientów i dostarczanie im informacji dotyczących naszych usług i produktów, oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – np.  na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej i wykorzystywania do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania w przyszłości jej przebiegu. Dane przechowywane będą do osiągnięcia celu, jakiemu służyło zapytanie, i przez czas niezbędny dla zapewnienia obrony przed roszczeniami.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas maili z informacjami o charakterze marketingowym, wyślij informację zwrotną z żądaniem zaprzestania takiej formy komunikacji.

Zadzwoń